फेर एक बेर नीतीश कुमार

Nitish Cwering Ceromony 5th Time

पॉंचम बेर नीतीश बनल बिहार क मुख्यमंत्री । राज्यपाल रामनाथ कोविंद देलोलथि‍ सपथ ।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments