एक बेर फेर


राजदक प्रदेश अध्यक्ष अब्दुलबारी सिद्दीकी एक बेर फेर प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित भ गेलाह अछि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments